Algemene informatie over het bestuur van de Vereniging

 

Algemeen

Zoals iedere organisatie heeft ook onze groep een bepaalde structuur. Scouting Buys Ballot heeft de feitelijke uitoefening van het scoutingspel ondergebracht in een Vereniging. Het beheer van pand, terrein en financiën heeft zij ondergebracht in een Stichting.

 

Groepsbestuur

De Vereniging heeft een dagelijks bestuur dat wij Groepsbestuur noemen. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, twee groepsbegeleiders en een afgevaardigde van elke leeftijdsgroep.

Het Groepsbestuur behartigt de spelprogramma’s van Scouting Buys Ballot. Het Groepsbestuur bereidt de vergadering van de Groepssraad voor, geeft uitvoering aan en controleert op de uitvoering van de door de Groepsraad genomen besluiten.

Begroting en jaarverslag worden opgemaakt door het Groepsbestuur en ter goedkeuring voorgelegd aan de Groepsraad. Ook vertegenwoordigt het Groepsbestuur de groep naar buiten.

intro verenigingsbestuur

Groepsraad

Het Groepsbestuur bereidt het beleid van de groep voor, de Groepsraad neemt de beslissingen. In de Groepsraad hebben zitting:
•    Alle leidingleden en bestuursleden van de groep;
•    Vertegenwoordigers van de jeugdleden. Deze vertegenwoordigers worden per leeftijdsgroep tijdens de algemene ledenvergadering gekozen.

Het Groepsbestuur en de Groepsraad vergaderen +/- 6 keer per jaar.

 

Speltakken en spelteams

Een speltak bestaat meestal uit 20-30 jeugdleden. Elke speltak heeft een spelteam (4-6 stafleden), waarvan één leid(st)er is aangesteld als teamleid(st)er.

De verschillende spelteams stellen het programma van hun speltak samen en zorgen voor een onderlinge taakverdeling om hun speltak soepel te laten lopen. Elk lid heeft een even grote inbreng en verantwoordelijkheid. De teamleid(st)er vertegenwoordigt het team naar buiten en draagt tevens de eindverantwoordelijkheid.

Bij het samenstellen van het programma houdt het spelteam rekening met het jaarprogramma van de groep waarin de zomerkampen, vakanties en gezamenlijke activiteiten zijn opgenomen. In het spelprogramma dienen de waarden, welke in de spelvisie van Scouting Nederland zijn genoemd, een plaats te krijgen (zoals de eigen inbreng van de kinderen).

 

Vind ons op Facebook
Volg ons op Twitter